top of page
blue back.jpg

Ochrana osobních údajů  - GDPR

 

Na osobní údaje našich klientů jsme opatrní.

 

Provozovatelem internetových stránek www.agenturamotivace.cz a agenturamotivace.eu je  je Ing. Michaela Podaná, Ph.D. – Agentura Motivace, Zárybská 671/8, 190 00 Praha 9, IČ: 74623176, Ev.č.: 320501-125096 - živnostenské oprávnění vydané u ÚMČ Praha 7, odbor živnostenský a společnost EQ-M, s.r.o. , Jateční 1223/29,  170 00 Praha 7, IČ: 28253108, spisová značka: C 135526 vedená u Městského soudu v Praze.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AGENTUŘE MOTIVACE

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijaté Ing. Michaela Podaná, Ph.D.  – Agentura Motivace, Zárybská 671/8, 190 00 Praha 9, IČ: 74623176 a EQ-M, s.r.o. , Jateční 1223/29,  170 00 Praha 7, IČ: 28253108, dále jen „agentura“, s účinností od 1.12.2023, ve vztahu ke studentům a  klientům agentury:

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsme pro naše klienty (studenty veřejných a privátních kurzů a školení, klienty konzultací, koučování, poradenství, klientů, kteří využívají pronájem), se kterými uzavíráme smlouvu, přijímáme objednávku kurzů a školení, přijímáme rezervace. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od fyzických osob, tedy od subjektů osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů jsme také pro právnické osoby, jejichž zaměstnance učíme nebo školíme v zakázkových individuálních či veřejných kurzech, realizujeme s nimi konzultace, koučování, nabízíme prostory k pronájmu. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele klientů, který je správcem jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují klienti k tomu, abychom s nimi mohli uzavřít smlouvu, udělat rezervaci kurzu nebo přijmout objednávku kurzu, školení, konzultací, koučování, pronájmu a tyto dohody následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, kurzů osobního rozvoje, odborných školení, pronájem prostor, vedení evidence o průběhu kurzů a školení a vystavování hodnocení studentů, certifikátů pro klienty, k čemuž osobní údaje potřebujeme.

Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci využívají jakékoliv z našich služeb, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou naše povinnosti v oblasti vedení evidence k objednané službě a souvisejícího reportingu jak získaných kompetencí, tak vynaložených nákladů.

Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o naše služby. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Našim klientům jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů Agentury Motivace je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy.  Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy klientů uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

 

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na podana@agenturamotivace.cz.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu podana@agenturamotivace.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.

 

Praha, 1.12.2023

bottom of page